ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งอำนาจ*, -แบ่งอำนาจ-

แบ่งอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งอำนาจ
Back to top