ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่งเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่งเป็น*, -แต่งเป็น-

แต่งเป็น ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versificationแต่งเป็นโคลง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plastic (adj.) เกี่ยวกับการตกแต่งเป็นรูปร่าง See also: เกี่ยวกับการหล่อปั้นหรือแกะสลัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่งเป็น
Back to top