ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แคบลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แคบลง*, -แคบลง-

แคบลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
constrict (vt.) ทำให้แคบลง Syn. contract
narrow (vt.) ทำให้แคบลง See also: จำกัดให้แคบ Syn. diminish, dwindle Ops. enlarge
taper (vt.) ทำให้เรียวลงหรือแคบลงทีละน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แคบลง
Back to top