ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหวี่ยงเข้าไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหวี่ยงเข้าไป*, -เหวี่ยงเข้าไป-

เหวี่ยงเข้าไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
toss into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหวี่ยงเข้าไป
Back to top