ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหงื่อ)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหงื่อ)*, -เหงื่อ)-

เหงื่อ) ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก,สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหงื่อ)
Back to top