ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียใจมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียใจมาก*, -เสียใจมาก-

เสียใจมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doleful (adj.) เสียใจมาก See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ Syn. sad, mournful
bleed for (phrv.) เสียใจมากกับ (บางคน) (คำไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเสแสร้งเสียใจ)
dolefully (adv.) อย่างเสียใจมาก See also: อย่างเศร้าโศก
gutted (adj.) ซึ่งเสียใจมาก See also: ซึ่งผิดหวังมาก
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous
heartsore (adj.) ซึ่งเศร้าโศกเสียใจมาก See also: ที่ระทมทุกข์ Syn. regretful, sad Ops. happy, joy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're sorry you have to leaveพวกเราเสียใจมากที่คุณต้องไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียใจมาก
Back to top