ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียใจกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียใจกับ*, -เสียใจกับ-

เสียใจกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast down (phrv.) เสียใจกับ See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
repent of (phrv.) เสียใจกับสิ่งที่ทำ See also: สำนึกผิด
cry over spilt milk (idm.) ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือทำไปแล้ว
grieve for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for, mourn for
grieve over (phrv.) รู้สึกเสียใจกับ See also: เศร้าโศกกับ Syn. lament for, sorrow over
mourn for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for
weep about (phrv.) ร้องไห้เสียใจกับ
weep over (phrv.) ร้องไห้เสียใจกับ Syn. weep about
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
You're gonna regret thisคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียใจกับ
Back to top