ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียงดังแสบแก้วหู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียงดังแสบแก้วหู*, -เสียงดังแสบแก้วหู-

เสียงดังแสบแก้วหู ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackly (adj.) ที่มีเสียงดังแสบแก้วหู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียงดังแสบแก้วหู
Back to top