ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลวกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลวกว่า*, -เลวกว่า-

เลวกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
worser (adj.) เลวกว่า (ขั้นกว่าของคำว่า bad) (คำไม่เป็นทางการ) See also: แย่กว่า Syn. worse
worse (n.) สิ่งที่เลวกว่า See also: สิ่งที่แย่กว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลวกว่า
Back to top