ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลยออกไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลยออกไป*, -เลยออกไป-

เลยออกไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look beyond (phrv.) มองเลยออกไป See also: มองไกลออกไป Syn. see beyond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลยออกไป
Back to top