ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องหนักอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องหนักอก*, -เรื่องหนักอก-

เรื่องหนักอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag
English-Thai: Nontri Dictionary
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องหนักอก
Back to top