ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่มทันที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่มทันที*, -เริ่มทันที-

เริ่มทันที ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่มทันที
Back to top