ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพียรพยายามทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพียรพยายามทำ*, -เพียรพยายามทำ-

เพียรพยายามทำ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persevere at/in (phrv.) เพียรพยายามทำ See also: มุมานะทำงาน Syn. persevere with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพียรพยายามทำ
Back to top