ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิ่มคะแนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิ่มคะแนน*, -เพิ่มคะแนน-

เพิ่มคะแนน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark up (phrv.) เพิ่มคะแนนของ (นักเรียน) Syn. mark down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิ่มคะแนน
Back to top