ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฝ้าปรารถนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฝ้าปรารถนา*, -เฝ้าปรารถนา-

เฝ้าปรารถนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
longing(ลอง'กิง) adj. ยืดยาว,ไม่หยุดหย่อน,เฝ้าปรารถนา. n. ความต้องการ,ความปรารถนา., See also: longingness n. ดูlonging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฝ้าปรารถนา
Back to top