ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นไส้ศึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นไส้ศึก*, -เป็นไส้ศึก-

เป็นไส้ศึก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collaboration (n.) การเป็นไส้ศึก Syn. quislingism
quislingism (n.) การเป็นไส้ศึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นไส้ศึก
Back to top