ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นเงามืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นเงามืด*, -เป็นเงามืด-

เป็นเงามืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
darkness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน
shadiness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน Syn. darkness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นเงามืด
Back to top