ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นส่วนเสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นส่วนเสริม*, -เป็นส่วนเสริม-

เป็นส่วนเสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
segmental(เซกเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับsegment (ดู) ,เกี่ยวกับคำพูดที่ตามมา,เป็นส่วนเสริม,เศษ, See also: segmentally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นส่วนเสริม
Back to top