ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นวงรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นวงรอบ*, -เป็นวงรอบ-

เป็นวงรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
joystickก้านควบคุม หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orbicular-เป็นวงกลม, -เป็นวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cincture (n.) การทำให้เป็นวงรอบ See also: การทำให้ล้อมรอบ
coil around (phrv.) หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง) See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ Syn. coil round, twist around
coil round (phrv.) หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง) See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe around
wind around (phrv.) หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง) See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ Syn. twist around, wreathe around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นวงรอบ
Back to top