ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นมิตรกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นมิตรกับ*, -เป็นมิตรกับ-

เป็นมิตรกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fraternize with (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
get on (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เป็นเพื่อนกับ Syn. get along, get along with
get on with (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เข้ากันได้กับ Syn. get along with, get on
scrape up an acquaintance with (idm.) เป็นมิตรกับ See also: คุ้นเคยกับ
strike up a friendship (idm.) เป็นมิตรกับ See also: กลายเป็นเพื่อนกับ
take up with (phrv.) เป็นมิตรกับ
hail-fellow-well-met (idm.) เป็นมิตรกับทุกคน
cotton up to (phrv.) เริ่มเป็นมิตรกับ (คำไม่เป็นทางการ)
keep on the right side of (idm.) ยังเป็นมิตรกับ Syn. get in with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นมิตรกับ
Back to top