ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นที่รัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นที่รัก*, -เป็นที่รัก-

เป็นที่รัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
machree(มะครี') n. ที่รัก,ผู้เป็นที่รัก
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beloved (adj.) เป็นที่รัก See also: ที่รักมาก
well-beloved (adj.) เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง
cherished (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. inestimable, prized
darling (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: อันเป็นที่รัก Syn. favorite, beloved, dear
darling (n.) บุคคลอันเป็นที่รัก See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ Syn. beloved, dear, sweetheart, love
dear (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. loved, beloved
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
endear to (phrv.) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: น่ารัก, เป็นที่รัก Syn. appealing, likable, lovable
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
honey (n.) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่รัก Syn. darling, honeybun, sweetheart
honeybun (n.) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่รัก Syn. darling, sweetheart
inamorata (n.) หญิงที่เป็นที่รัก (ทางวรรณคดี) See also: สาวคนรัก, หวานใจ Syn. sweetheart
loved (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. beloved
pet (n.) สิ่งอันเป็นที่รัก
precious (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. cherished, inestimable, prized
prized (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. cherished, inestimable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นที่รัก
Back to top