ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นการคาดเดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นการคาดเดา*, -เป็นการคาดเดา-

เป็นการคาดเดา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
theoretical (adj.) ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นการคาดเดา
Back to top