ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นการคัดค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นการคัดค้าน*, -เป็นการคัดค้าน-

เป็นการคัดค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นการคัดค้าน
Back to top