ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นกระเซิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นกระเซิง*, -เป็นกระเซิง-

เป็นกระเซิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
unkempt(อัน'เคมพทฺ) adj. (ผม) ยุ่งเหยิง,เป็นกระเซิง,รุ่มร่าม,หยาบ,หยาบคาย,สกปรก,ไม่มีระเบียบ., See also: unkemptly adv. unkemptness n., Syn. untidy,careless
English-Thai: Nontri Dictionary
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shaggy (adj.) เป็นกระเซิง See also: ยุ่งเหยิง, หยาบ, ดกหนา Syn. rough, unkempt, hirsute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นกระเซิง
Back to top