ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปิดทำการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปิดทำการ*, -เปิดทำการ-

เปิดทำการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
inaugurate(อินออ' กิวเรท) vt. เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ, See also: inauguration n. inaugurator n., Syn. install, begin, initiate
English-Thai: Nontri Dictionary
inaugural(adj) เกี่ยวกับพิธีต้อนรับ,เกี่ยวกับการเปิดทำการ,เกี่ยวกับการสถาปนา
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ,ทำพิธีเปิด,เปิดฉาก,เปิดทำการ
inauguration(n) การทำพิธีต้อนรับ,การเข้ารับตำแหน่ง,การเปิดงาน,การเปิดทำการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be open (phrv.) เปิดทำการ Syn. keep open, remain open, stay open, stop open
opening hours (n.) ชั่วโมงที่เปิดทำการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปิดทำการ
Back to top