ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปล่งเสียงสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปล่งเสียงสูง*, -เปล่งเสียงสูง-

เปล่งเสียงสูง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intonate (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง
intone (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง Syn. utter, voice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปล่งเสียงสูง
Back to top