ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลี่ยนเส้นทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลี่ยนเส้นทาง*, -เปลี่ยนเส้นทาง-

เปลี่ยนเส้นทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
divert onto (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจราจรไปยัง Syn. divert from, divert to
divert from (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจาก Syn. deflect from, distract from, divert onto
bring round (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ) Syn. bring about
bring around (phrv.) ทำให้เรือเปลี่ยนเส้นทาง See also: เปลี่ยนเส้นทาง Syn. bring about
put about (phrv.) (เรือ) เปลี่ยนเส้นทาง Syn. bring about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลี่ยนเส้นทาง
Back to top