ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบี่ยนเบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบี่ยนเบน*, -เบี่ยนเบน-

เบี่ยนเบน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
detract (vt.) ทำให้เบี่ยนเบน See also: ทำให้หันเห

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบี่ยนเบน
Back to top