ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เน็ตเวิร์ค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เน็ตเวิร์ค*, -เน็ตเวิร์ค-

เน็ตเวิร์ค ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เน็ตเวิร์ค
Back to top