ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เททิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เททิ้ง*, -เททิ้ง-

เททิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour away (phrv.) เททิ้ง See also: เทออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เททิ้ง
Back to top