ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถาองุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถาองุ่น*, -เถาองุ่น-

เถาองุ่น ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถาองุ่น
Back to top