ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มไปด้วยราคะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มไปด้วยราคะ*, -เต็มไปด้วยราคะ-

เต็มไปด้วยราคะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
hircine(เฮอ'ไซน์) adj. เกี่ยวกับแพะ,ซึ่งมีกลิ่นแพะ,เต็มไปด้วยราคะ
horny(ฮอร์'นี) adj. คล้ายเขาสัตว์,ประกอบด้วยเขาสัตว์,เต็มไปด้วยราคะ., See also: hornily adv. horniness n.
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lustful (adj.) เต็มไปด้วยราคะ See also: เต็มไปด้วยตัณหา, มักมากในโลกีย์วิสัย Syn. lecherous, libidinous
ruttish (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ Syn. lewd, voluptuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มไปด้วยราคะ
Back to top