ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินทางแสวงบุญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินทางแสวงบุญ*, -เดินทางแสวงบุญ-

เดินทางแสวงบุญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินทางแสวงบุญ
Back to top