ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินทางรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินทางรอบ*, -เดินทางรอบ-

เดินทางรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
globetrot (vi.) เดินทางรอบโลก
globetrotter (n.) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: นักเดินทางรอบโลก Syn. voyager, tourist
voyager (n.) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: นักเดินทางรอบโลก Syn. tourist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินทางรอบ
Back to top