ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื้อพระวงศ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื้อพระวงศ์*, -เชื้อพระวงศ์-

เชื้อพระวงศ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื้อพระวงศ์
Back to top