ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อไม่ได้*, -เชื่อไม่ได้-

เชื่อไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable
English-Thai: Nontri Dictionary
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impugn (vt.) กล่าวหาว่าเชื่อไม่ได้ Syn. contradict, controvert

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อไม่ได้
Back to top