ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อใจใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อใจใน*, -เชื่อใจใน-

เชื่อใจใน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depend on (phrv.) เชื่อใจใน See also: ไว้วางใจใน Syn. bank on, bet on, count on
depend upon (phrv.) เชื่อใจใน See also: ไว้วางใจใน Syn. bank on, bet on, count on
recommend to (phrv.) เชื่อใจใน See also: ศรัทธาใน Syn. commend to
rest in (phrv.) เชื่อใจใน See also: วางใจ Syn. repose in
mistrust (vt.) ไม่เชื่อใจใน See also: ไม่ไว้ใจ Syn. suspect, distrust Ops. trust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อใจใน
Back to top