ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อถือใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อถือใน*, -เชื่อถือใน-

เชื่อถือใน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง,การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
give for (phrv.) เชื่อถือในเรื่อง
evangelic (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู Syn. evangelical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อถือใน
Back to top