ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชือกร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชือกร้อย*, -เชือกร้อย-

เชือกร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
string(สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lace (n.) เชือกร้อย (รองเท้า) See also: เชือกถักรองเท้า Syn. cord, string

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชือกร้อย
Back to top