ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก*, -เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก-

เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก
Back to top