ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าของร้านขายยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าของร้านขายยา*, -เจ้าของร้านขายยา-

เจ้าของร้านขายยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าของร้านขายยา
Back to top