ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข*, -เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข-

เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์,เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
Back to top