ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องบรรจุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องบรรจุ*, -เครื่องบรรจุ-

เครื่องบรรจุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
packer(แพค'เคอะ) n. ผู้ห่อ,เครื่องบรรจุหีบห่อ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
battery charger (n.) เครื่องบรรจุไฟ See also: เครื่องอัดไฟ
charger (n.) เครื่องบรรจุไฟ See also: เครื่องอัดไฟ Syn. battery charger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องบรรจุ
Back to top