ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องจำหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องจำหน่าย*, -เครื่องจำหน่าย-

เครื่องจำหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vending machinen. เครื่องจำหน่ายของเล็ก ๆ ที่ใช้หยอดเหรียญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vending machine (n.) เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ See also: ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
slug (n.) เหรียญโลหะที่ทำปลอมสำหรับหยอดลงเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญอย่างผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องจำหน่าย
Back to top