ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องกรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องกรอ*, -เครื่องกรอ-

เครื่องกรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องกรอ (n.) filter See also: strainer, screen Syn. ที่กรอง
เครื่องกรองกะทิ (n.) colander See also: strainer
เครื่องกรองน้ำ (n.) strainer
เครื่องกรองอากาศ (n.) air filter See also: air treatment system
English-Thai: HOPE Dictionary
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง,ที่กรอง,ที่ชง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง,อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter,sieve
English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
filter(n) การกรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง
strainer(n) เครื่องกรอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
filter (n.) เครื่องกรอSee also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
percolator (n.) เครื่องกรอSee also: ที่กรอง Syn. samovar
strainer (n.) เครื่องกรอSee also: ที่กรอง Syn. colander, filter
water filter (n.) เครื่องกรองน้ำ
water strainer (n.) เครื่องกรองน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องกรอ
Back to top