ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าไปเพื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าไปเพื่อ*, -เข้าไปเพื่อ-

เข้าไปเพื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlargement (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าไปเพื่อ
Back to top