ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าไปทัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าไปทัก*, -เข้าไปทัก-

เข้าไปทัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าไปทัก
Back to top