ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าใจกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าใจกัน*, -เข้าใจกัน-

เข้าใจกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน
pseudo codeรหัสเทียมรหัสลำลองหมายถึง การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์ แต่เป็นภาษาที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจกันได้ มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาส่วนหนึ่ง เป็นภาษาทำโปรแกรม (programming language) อีกส่วนหนึ่งดู programming language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
the(adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak the same language (idm.) เข้าใจกัน
imbroglio (n.) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน) See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก Syn. confusion, crisis, difficulty
The penny dropped (idm.) หลังจากเวลาผ่านไปนิดหน่อย ทุกอย่างก็เป็นที่เข้าใจกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าใจกัน
Back to top