ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขาวงกต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขาวงกต*, -เขาวงกต-

เขาวงกต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
maze(เมซ) n. ทางคดเคี้ยว,ระบบทางสื่อสารที่ยุ่งเหยิง,เขาวงกต,สภาวะที่สับสน,ความยุ่งเหยิง,ความวกเวียน,การเคลื่อนวกเวียน.
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
English-Thai: Nontri Dictionary
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
mazy(adj) คดเคี้ยว,วกวน,เหมือนเขาวงกต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mazeเขาวงกต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
labyrinth (n.) เขาวงกต See also: สิ่งที่มีทางเดินคดเคี้ยววกวน Syn. maze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขาวงกต
Back to top