ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก่งกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก่งกว่า*, -เก่งกว่า-

เก่งกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outstrip(vt) ผ่านไป,ทำได้ดีกว่า,เก่งกว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand above (phrv.) เก่งกว่า See also: สามารถกว่า
trump (vt.) เก่งกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก่งกว่า
Back to top